Salmonowicz h. Mogiła

(dokument z Archiwum Historycznego w Wilnie – zbiór F 391 – 4 – 2560 „Dieło o dworianstwie roda Salmonowiczej”,
sporządzony na papierze stemplowym rosyjskim „cena odin rubl” – w jęz. polskim)
str. 1
zapisano 1832 dnia 5 oktobra

Nayiasnieyszy Naypotęznieyszy Wielki Monarcho Jmperatorze Mikołaju Pawłowiczu Samowładnący Całą Rossyą Panie Naymiłościwszy !

przynoszę prosbę Szlachcic Justyn syn Franciszka Salmonowicz w następney rzeczy –

Dekretem Deputacyi Szalcheckiey Wywodowey Minskiey 1802 X bra 20. nastałym familia Salmonowiczow uznaną została w dostoyności szlacheckiey w rzędzie ktorey Jgnacy syn Wincentego zamieszczony, składaiąc przeto dowody na osoby niezamieszczone w Dekrecie, a mianowicie 1832 wrzesnia 21. ₦ 1293 swiadectwo od Urzędu Mar. Potu Wilen. 1821 Marca 8. Metryka Chrzestna Roberta syna Jgnacego 1802 X bra 20. Dekret Deputacyi Minskiey w R. 1819 Julii 26. w Ziem. Wilen. Datt: oraz Metryki 1766 X bra 4. Franciszka syna Wincentego 1795 Skaza Szlachetna przez Marszałka Pow. Wilenskiego wydana, 1804. Januara 8 przy Kosciele Miadziolskim zapisana Metryka Justyna syna Franciszka 1816 roku Schema Szlachecną, Swiadectwo od Antoniego Jana i Jgnacego Salmonowiczow 1826 r. Apr. 8. dnia wydane – i w Ziem. Wilen. przyznane 1827. posd. wil. d. (?) Stanisława-Franciszka 1831. Januar. 7 dnia Jgnacego Antoniego Metryki przez Konsystorz potwierdzone 1830 Marca 19. prawo
str. 2
zastawne roku 1831 Marca 21 w Ziem. Wileyskim aktt e i Jntromisya w tymże czasie czyniona do folwarku zastawnego Fe…

fe oryginalna pisownia nazwy folwarku. Dywagacje nt. nazwy – poniżej.

1832. 7bra 21 d. za ₦ 1293. Swiadectwo od Urzędu Marszałka potu. Wilens. Wydane oraz 1839 Roku 7 bra 29. datt. A tegoz Roku 8 bra 3 w Magistracie Wilenskim przyznane prawo przedażne od Szymona Szyszki i żony iego na dom w Miescie Wilnie na przedmiesciu zwanym Popowszczyzna lezący z placem morg ieden ziemi zawieraiącym Ww: Antoniemu, Jgnacemu i Justynowi Salmonowiczom wydane. Naypoddaniey proszę a
Aby Naywyzszym Waszey Jmperatorskiey Mości w tey moiey prosbie w Deputacyi Wywodowey Wilenskiey przyiąc, askutkiem oney na mocy składuiących się dowodow Dekret wywodowy w Deputacyi Minskiey nastały w gorze datą zacytowany do Akt Deputacyi Wilenskiey wprowadzić – osoby niebędące w tymże Dekrecie dołączyć Kopię tegoż Dekretu wespoł z nastać maiącą rezolucya wydać Naymiłościwszy Monarcho! proszę Waszey Jmperatorskiey Mości wtey moiey prosbie takowy wyraz uczynić. – Ku podaniu należy do Deputacyi Szlacheckiey
Wywodowey Wilenskiey – Roku 1832. 8 bra 5. dnia Tę prosbę pisał Tyminski a podpisał sam proszący

Justyn Salmonowicz

Składane przy tey prosbie papiery – przyiołem Justyn Salmonowicz

———————————————————————
Już 11 8-bra 1832 r. wydano Justynowi „Wypis z ksiąg szlacheckich…” (z dn. 10 tego m-ca!)
—————-

Felixburg – Felixbuyg – Fekabuyg – Fekaburg – Felcaburg – Fekabryg – Felixbryg – F..??, a może „spolszczone” Feliksowo lub Feliksów (?)

„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…”, pod red. Sulimierskiego podaje takie miejscowości (ewent. możliwe do przyjęcia):
Feliksberg, folw. dóbr Antoniówka, pow. Klimowicze, gm. Kościukowicze, gub. Mohylewska

Antoniówka, wś i dobra pow. klimowicki, gm. Kościukowicze. Dobra – wraz z Feliksbergiem i Monastyrkiem (wł. Swadkowskich)
Klimowicze m pow. gub. mohilewskiej; miasteczka: Krzyczew i Kościukowicze

Feliksów, folw. szlach., pow. oszmiański
Feliksów (Feliksowo), folw., pow. nowogródzki

Analiza map sztabowych 1 : 100000 wyd. WIG 1937 woj. wileńskiego wykazała nast. miejscowości (możliwe do przyjęcia):
Feliksowo, folw., gm. Krewo (5 km), pow. Oszmiana
Feliksowo, folw., gm. Soły, pow. oszmiański (w pobliżu maj. Raczuny Salmonowiczów h. Szaszor)
Feliksowo, folw., gm. Kobylnik – (niedaleko Miadzioł) [w pobliżu Feliksowa – folw. Antonisberg(!); może Feliksowo, to spolszczony Felixberg??]
Feliksowo, folw., gm. Bohiń (Widze) (w pobliżu Gryszkowszczyzna, Podziśnie i in. maj. Salmonowiczów h. Szaszor)

 

Wywód Salmonowicz h. Mogiła

Archiwum Historyczne w Wilnie – Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas F 391 – 4 – 2560 k. 4, 4v, 5, 5v, 6

str. 1

mogilaRoku Tysiąc Ośmset trzydziestego drugiego
Miesiąca Oktobra dziesiątego dnia

Szlachcic Justyn Salmonowicz przy prośbie swey do Deputacyi ninieyszey podaney, składaiąc 1o) Excerpt Dekretu wywodowego familii Salmonowiczow – roku 1802 Xbra 20. w Deputacyi Minskiey nastałego 1819 roku Julii 26. w Ziemstwie Pttu Wileńskiego aktykowanego. – 2o) Dokument testymonialny przez Antoniego Jana i Ignacego Salmonowiczów Synowcowi swemu Justynowi Franciszkowiczowi Salmonowiczowi w roku 1826 Apryla 8 dany i tegoż czasu w Ziemstwie Wileńskim aktykowany – 3o) Metryki chrzestne 1821 Marca 8 Roberta Ignacewicza przy Kosciele XX Bernardynów Wileńskich zapisaną i przez Konsystorz R.K.Wilenski poświadczoną – 1766 Xbra 4 Franciszka Wincentowicza przy Kościele Kurzenieckim – 1804 Januaryi 8 Justyna Franciszkowicza przy Kościele Miadzolskim zapisane i przez Konsystorz Rzymsko-Katolicki Miński potwierdzone – 1827 8bra 3 Stanisława Franciszka i 1831 Januaryi 7 Ignacego Antoniego Justynowiczów Salmonowiczów z Akt
str. 2
z Akt Konsystorza R. Kat. Mińskiego za należytem poświadczeniem wydane – 5o) 1832 7bra 29 dattne a tegoż roku 8bra 3 w Magistracie Wileńskim przyznane prawo wieczyste przedażne od Szymona Szyszki i Żony iego Urodzonym Antoniemu Ignacemu i Justynowi Salmonowiczom na dom z placem na morg ziemi zawieraiącym nad przedmieście popowszczyznie położony, wydane – 6o) Dwa Swiadectwa 1826 Xbra 30 za No 181 Marszałka Pttu Wileyskiego, o zapisaniu się w Rewizyach 1795 i 1811 Franciszka i Jana Synow Wincentego Salmonowiczów w rzędzie Szlachty i 1832 8bra 5 No 1347 od Urzędu Marszałka Powiatu
Wileńskiego; prosił na mocy takowych dowodów Dekret powyższy Deputacyi Mińskiey do Akt ninieyszey wprowadzić, osoby w tym Dekrecie opuszczone dołączyć i kopią urzędową tegoż Dekretu wespół znastać maiącą Rezolucyą wydać. P o s t a n o w i on o. Stosownie do punktu 90. Hramoty Dekret Deputacyi Mińskiey 1802 Xbra 20 do Akt tuteyszych wprowadzić i do onego Justyna Franciszkowicza z Synami Stanisławem=Franciszkiem i Ignacym=Antonim oraz Roberta Ignacewicza Salmonowiczów do Dekretu Ich Oycom służącego dołączyć i Kopią tego postanowienia wydać. – Takowy co do słowa wpisuiąc tak się wyraża: „Widimus z Ksiąg Powiatowych Wileńskich: – Roku Tysiąc Ośmset dziewiętnastego Miesiąca Julii dwudziestego szóstego dnia – „Przed Aktami Ziemskimi Powiatu Wileńskiego stawaiąc osobiście Jpani Katarzyna Salmonowiczowa Kopią Dekretu „wywodowego do Akt podała w wyrazach następnych. – Kopia Extrakt z Ksiąg Wywodowych Gubernii Mińskiey – Wywod „familii Urodzonych Salmonowiczów /: Herbu Mogiła :/ Roku Tysiąc Ośmset drugiego Decembra dwudziestego dnia Przed Nami „Stanisławem Wankowiczem Marszałkiem Gubernskim Mińskim, Kawalerem Orderu Sw-tey Anny 2ey Klassy oraz Deputatami „z powiatow Gubernii Mińskiey do rozbierania i roztrząsania wywodow Szlacheckich obranemi złożony
str. 3
„złożony został wywod familii Urodzonych Salmonowiczów przez Urodzonego Bazylego Salmonowicza podpisany, z którego „gdy się okazało, że ta Familia używaiąca /: Herbu Mogiła :/ od naydawnieyszych czasów według swiadectwa Autorow Polskich z „Zamościa*) alias w Zanowtach Urodzenia szlacheckiego zostaiąc, prerogatywami stanowi przyzwoitą piastuiąc do dziś dnia trwa, z „pomiędzy którey w poznieyszym czasie licznie rozmnozoney Familii dziś wywodzących się urodzony Marcin i Bazyli „Salmonowiczowie wziąwszy za protoplasta domu swoiego urodzonego Adama Salmonowicza na linii /: przez nas Deputacji „konotowaney położonego procedencyą rodu szlacheckiego od niego zacząwszy :/ od Mariana pochodzi Wincenty z Synami, „Antonim Janem i Ignacym aż do siebie i dziś zyiących doprowadza – że w pokoleniu pierwszem urodzony Adam Salmonowicz „był aktualnym Polskim Szlachcicem i że w pokoleniu drugim spłodził Syna Jana, a Jan w trzecim stopniu Felicyana, Józefa i „Bazylego, stwierdza tę prawdę 1802 roku Xbra 20 dnia datowane Swiadectwo Autentyczne od Urzędników i Obywateli Gubernii „Mińskiey co do rodowitości szlacheckiey dziś wywodzących się, Urodzonym Felicyanowi, Józefowi Bazylemu i Wincentemu „braci rodzonym Salmonowiczom z Oyca Jana-Marcina a Dziada Adama rodzącym się wydane. Daley 1755 Januaryi 3 Metryka „chrzestna Urodzonego Bazylego i 1740 Januaryi 10 dnia urodzonego Felicianowicza datowana a w roku 1802 przez JX. Michała „Pobiedzińskiego Podproboszczego Kościoła farnego Mińskiego z Ksiąg metrycznych wyięta – Że w pokoleniu czwartym „Felicyan Janowicz spłodził Synów trzech Ignacego, Michała
str. 4
„Michała i Tadeusza – Józef Janowicz syna Michała metryki chrzestne pod datami a mianowicie pod rokiem 1776 Julii 20 dnia „Urodz. Ignacego – 1759 7bra 28 dnia Urodzonego Michała i 1793 8bra 30 Urodzonego Tadeusza Felicyanowicza datowane – „takoż 1775 7bra 23 metryka Michała z Oyca Jozefa a w roku 1802 z Kościoła farnego Mińskiego wyięta – w Pokoleniu piątem „Michał Jozefowicz ma synów dwuch Antoniego i Franciszka 1798 Junii 20 Metryka Antoniego z Oyca Michała datowana a 1800 „9bra 22 przez JX. Ignacego Adalberta Męcińskiego Kanonika Smoleńskiego i Proboszcza Kościoła parafialnego Okołowskiego „per extractum wydane. – Na fundamencie zatem złożonych dowodów, rodowitość szlacheckiego Imienia urodzonych JwPanow „Salmonowiczów probujących: My Marszałek Gubernii i Deputaci z powiatów Gubernii Mińskiey, maiąc się stosownie do „przepisów praw w Dyplomacie pod rokiem 1785 Nayłaskawiey Szlachcie nadanym wyrażonych Niemniey też pilnuiąc się „prawideł w Ukazach z Rządzącego Senatu przez Nayłaskawszą Konfirmacyą Nayiaśnieyszego Monarchy pod dniem 5 Maia „1801 roku wydanym, Familia Urodzonych Salmonowiczów iako to dziś wywodzących się: Felicyana z Synami Ignacym „Michałem, Tadeuszem – Wincentego z Synami Janem, Antonim Ignacym i Bazylego-Józefa z Synem Michałem oraz z Wnukami „Antonim i Franciszkiem Michałowiczami Janowiczów, za rodowitą i starożytną szlachte Polską uznaiemy i onych do Ksiegi „Szlacheckiey Gubernii Mińskiey do części pierwszey wnosimy – Uskuteczniaiąc wolę prawa Patent na Imie wywodzących się, „Urodzonym Salmonowiczom wyż rozmienionych wydać determinuiemy – u Tego Dekretu wywodowego podpisy następne: „Stanisław Wankowicz Marszałek Gubernii Mińskiey i Kawaler – Antoni Bogdaszewski Deputat Ptu Mińskiego Jozef „Wołodkowicz Generał Adjutant Woysk polskich i Deputat Powiatu Wileyskiego – Aloizy Buynicki Rotmistrz Kawaleryi „Narodowey i Kawaler
str. 5
„Kawaler orderu S. Stanisława Deputat z Powiatu Dzisnieńskiego, Bonawentura Osiecimski Deputat z Ptu Borysowskiego, „Antoni Ratynski Deputat Ptu Ihumenskiego – Ignacy Bułhak Deputat z Ptu Bobruyskiego – Paweł Jeleński Deputat Mozyrskiego „Michał Szyrma Szczerbiński Pułkownik Wsk Polskich Deputat z Ptu Rzeczyskiego – Julian Nielubowicz Deputat Pinski – „Antoni Mierzeiewski Deputat z Ptu Słuckiego. – Który to Extrakt pod pieczęcią urzędową dworzańską Guberni Mińskiey iest „wydan /: J.S. :/ Zgodziłem z Księgami Grzegorz Olecki Assesor Koleski i Sekretarz jest w Aktach w Protokole Dworzanskim. „Jerzy Juliusz Kobylinski – Extrakt Dekretu Wywodowego familii urodzonych Salmonowiczow – Po podaniu do Akt iest takowa „Kopia Dekretu Wywodowego w Księgi Ziemskie Ptu Wileńskiego przyięta i wpisana – Z których i ten Widimus w roku „teraznieyszym 1832 Mca Augusta 23 dnia po Rezolucyi Sądu Powiatowego Wileńskiego pod pieczęcią urzędową pomienionego „Sądu stronie iest wydan – No 2035 – /M.P./ Stanisław Drzewicki Assesor – o Zgodności z Księgami świadczę Archiwista Sądu „P-tgo Wilens. Ignacy Naborowski” — Takowy Wypis wydaie się za należytym podpisem przy wyciśnieniu urzędowey Szlacheckiey Pieczęci Urodzonemu Justynowi Salmonowiczowi – 8bra 11 dnia 1832 roku.

Pełniący Urząd Wilenskiego Gubernskiego Marszałka Dworu Jego Cesarskiey Mości Kamerher i Kawaler Hrabia Zabiełło
Deputtatt Wywod Guber Wilen z Pttu Trocgo Józef Tański
Dworzanski z Pttu Wiłkomirsk Deputat i Kawaler Ignacy Bolcewicz
Deputat Dworzanski pttu Kowiego Jacenty Monkiewicz
(słaby odcisk pieczęci) Sekretarz Reutt
Archiwista Woyszwiłło
———
*) „…Autorow Polskich z Zamościa alis w Zanowtach…” – chodzi prawdopodobnie o powołanie się na herbarze i inne księgi lub dokumenty, zgromadzone przez Aleksandra Jelskiego w jego bogatej bibliotece w Zamościu (pow. ihumeński, gm. Dudzicze; 42 w. od Mińska)

Linia genealogiczna Salmonowiczów h. Mogiła

(na podstawie danych zawartych w zbiorze dokumentów F 301-4- 2560 z Archiwum Historycznego w Wilnie p.n.” Dieło o dworianstwie roda Salmonowiczej” – dokumenty w jęz. rosyjskim i polskim)

1. Adam ur. ok. 1685
1.1. Jan Marcin ur. ok. 1715
1.1.1. Felicjan ur. 10.1.1740 (metr. kośc. farnego mińskiego)
1.1.1.1. Michał ur. 28.9.1769
1.1.1.2. Ignacy ur. 20.7.1776
1.1.1.2.1. Antoni ur. ok. 1810
1.1.1.2.2. Rozalia ur. ok. 1810
1.1.1.3. Tadeusz ur. 30.10.1793
1.1.2. Wincenty ur. ok. 1745, + Katarzyna …??
1.1.2.1. Franciszek ur. 4.12.1766 (metr. kośc. Kurzenieckiego), zapisany w „Rewizjach” w 1795 i 1811
1.1.2.1.1. Justyn ur. 8.1.1804 (metr. kośc. Miadziolskiego), wspólnie ze stryjami Ignacym i Antonim kupuje 29.9.1832 dom z placem 1 mórg ziemi na Popowszczyźnie w Wilnie od Szymona Szyszki i jego żony
1.1.2.1.1.1. Stanisław Franciszek ur. 3.10.1827 (metr. wyd. z Konsystorza R.-K. Mińskiego)
1.1.2.1.1.2. Ignacy Antoni ur. 7.1.1831 (metr. wyd. z Konsystorza R.-K. Mińskiego), + Marianna …??
1.1.2.1.1.2.1. Rozalia ur. ok. 1860
1.1.2.2. Ignacy ur. ok. 1780, wspólnie z bratem Antonim i bratankiem Justynem kupuje 29.9.1832 dom z placem 1 mórg ziemi na Popowszczyźnie w Wilnie od Szymona Szyszki i jego żony; spisuje dok. testymonialny
8.4.1826 na rzecz bratanka Justyna
1.1.2.2.1. Robert ur. 8.3.1821 (metr. kośc. Bernardynów Wilno)
1.1.2.3. Antoni Jan ur. ok. 1785, + Elżbieta …, zapisany w „Rewizjach” w 1795 i 1811; wspólnie z bratem Ignacym i bratankiem Justynem kupuje 29.9.1832 dom z placem 1 mórg ziemi na Popowszczyźnie w Wilnie od Szymona Szyszki i jego żony; spisuje dok. testymonialny 8.4.1826 na rzecz bratanka Justyna
1.1.2.3.1. Justyn ur. ok. 1815
1.1.2.3.2. córki: (1) Bogumiła, (2) Aniela
1.1.2.3.3. Piotr ur. ok. 1820
1.1.3. Józef Bazyli ur. 3.1.1755 (metr. kośc. farnego mińskiego)
1.1.3.1. Michał ur. 23.9.1773 [(metr. kośc. farnego mińskiego)
1.1.3.1.1. Antoni ur. 22.6.1798 (metr. kośc. paraf. okołowskiego ↓) [„Salmonowicz Antoni, zm. 4.XI.1838, w wieku lat 40” – Wykaz pochowanych na cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie]
1.1.3.1.2. Franciszek ur. 22.11.1800

——————
Miadzioł, m-ko w pow. wilejskim, 49 w. na płn. od Wilejki [Sul]
Kurzeniec, m-ko w pow. wilejskim, 8 w. od Wilejki. Do 1872 r. był tu kościół parafialny, potem przerobiony na cerkiew [Sul]
[Wilejka należała do guberni Mińskiej !]
Okołowo, mko i dobra, pow. borysowski, gub. Mińska. (…) kościół paraf. pw. Michała Arch. [Sul]

z: Przewodnik po Wilnie d-ra Władysława Zahorskiego, Wilno 1927:
(…) Od ul. Antokolskiej, nie dochodząc kościoła św. Piotra i Pawła w prawo prowadzi między wzgórzami droga na Popowszczyznę. (…)

  mogila-mapa
Plan Wilna 1859 r.

Gubernię mińską ustanowiono w 1795 r. W 1797 r., na mocy ukazu cara Pawła I z dn. 16 lutego, zwinięto powiaty: dokszycki, dawidgródecki, nieświeski i postawski (ten ostatni wszedł w skład nowo uformowanej gub. litewskiej) a utworzono pow. rzeczycki, tak że w gub. było teraz już tylko 10 powiatów. W 1842 r. dwa powiaty: dzisieński i wilejski włączono do gub. wileńskiej, a natomiast przyłączono do gub. mińskiej pow. nowogródzki, oddzielony od gub. grodzieńskiej. Gubernia mińska w 1885 r. składała się z następujących powiatów: bobrujski, borysowski, ihumeński, mozyrski, miński, nowogródzki, piński, rzeczycki, słucki.

mogila-kosciol Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Okołowie (zniszczony ok. 1943 r.)

Szymon Okolski, Orbis Polonus, Kraków 1641 :

mogila2
Herbowni: Bilewicz (Billewicz), Sołuch, Bichowski, Stankiewicz

————————————————————–
?? syn 1.1.2.2.1. Roberta
Józef Salmonowicz, zm. 25.02.1911 r. w wieku 63 lat; pochowany na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie [ur. 1848 r.±1]
[mieszkał na Popowszczyźnie, a najbliższy cmentarz to Bernardyński]